تبلیغات
تجارت الکترونیکی - پایان نامه ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

محصولات ویژهAdmin Logo
themebox Logo
نویسنده :فاطمه رضایی
تاریخ:یکشنبه 13 دی 1394-01:24 ب.ظ

پایان نامه ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز


پایان نامه ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

قیمت: 100000 تومان

چكیده


        نیاز به انرژی از دیرباز وجود داشته و بشر همواره به دنبال منابع جدید انرژی بوده است . در سالهای اخیر با تشدید انواع آلودگی های زیست محیطی و مسئله ی گرمایش جهانی ، دانشمندان به فكر استفاده از انرژی های سالم برای جایگزینی با سوختهای فسیلی افتاده اند . یكی از انرژی های جدید كه پاكیزه و پایان ناپذیر می باشد انرژی خورشیدی است.


        مهار و استفاده از چنین منبع عظیم انرژی و طراحی بهینه ی سیستم های خورشیدی مستلزم شناخت و آگاهی از كمیت و ماهیت انرژی خورشیدی و عوامل و عناصر مؤثر در آن دارد، لذا در این پژوهش ابتدا توضیحاتی در مورد منطقه ی مورد مطالعه ، ساختمان خورشید و ماهیت انرژی خورشیدی آمده ، سپس با استفاده از چند مدل مناسب با شرایط اقلیمی اهواز به محاسبه و تخمین انرژی خورشیدی با توجه به عوامل و عناصر اقلیمی( عرض جغرافیایی ، زاویه خورشید ، ارتفاع از سطح دریا ، ساعات آفتابی ، رطوبت نسبی میزان بارندگی ، میزان ابر و . . . ) اقدام شده است.


        مقادیر به دست آمده نشان می دهد كه حداقل متوسط ماهانه انرژی تابشی كل روزانه به میزان      «93/9» مگاژول در هر مترمربع در ماه میلادی «دسامبر» و حداكثر آن به میزان «33/30» مگاژول در هر متر مربع در ماه میلادی «ژوئن» و متوسط آن به میزان «56/19» مگاژول در هر متر مربع دریافت می شود.

 

        همچنین مقدار ضریب صافی آسمان برای تمام روزهای سال محاسبه شد كه نشان می دهد به طور متوسط «12/87» درصد از روزها، شهرستان اهواز دارای آسمانی صاف و فقط «88/12» درصد از روزها آسمان این شهر ابری یا نیمه ابری است . همچنین میزان شفافیت هوا در طول سال به طور متوسط «76/0» است.


       پس از بررسی ها، با توجه به مقادیر «انرژی دریافتی، ضریب ابر، ضریب صافی آسمان و شفافیت هوا» كه نتایج آن در جداول و نمودارهایی خلاصه شده است، مشخص شد كه در شهرستان اهواز  «امكان استفاده از انرژی خورشیدی در همه زمینه ها ، از جمله تولید انرژی الكتریكی» وجود دارد. در نهایت بهترین مدل برای محاسبه ی انرژی خورشیدی در منطقه ی مورد مطالعه و نقاط هم اقلیم آن، مدل               «گلدبرگ و کلاین » و سپس مدل «صباغ ودیگران» تشخیص داده شد.
          فهرست مطالبعنوان
صفحهچکیده............................................................................................................................................................1پیش گفتار......................................................................................................................................................3
     فصل اول : کلیات تحقیق1-1) مقدمه...................................................................................................................................................51-2) موضوع تحقیق.....................................................................................................................................61-3) بیان مسئله............................................................................................................................................61-4) اهمیت موضوع تحقیق.........................................................................................................................71-5) اهداف تحقیق.......................................................................................................................................81-6) فرضیات تحقیق....................................................................................................................................91-7) واژه های کلیدی..................................................................................................................................91-8) پیشینه ی تحقیق...................................................................................................................................91-8-1) پیشینه ی تحقیق در جهان...............................................................................................................91-8-2) پیشینه ی تحقیق در ایران................................................................................................................11
                   فصل دوم : مبانی نظری تحقیق2-1) مقدمه...................................................................................................................................................162-2) ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان..............................................................................................162-2-1) موقعیت و وسعت استان خوزستان..................................................................................................162-2-2) ناهمورایهای استان خوزستان...........................................................................................................182-2-2-1) سرزمین های پست و هموار.......................................................................................................182-2-2-2) بخش کوهستانی.........................................................................................................................192-2-3) زمین شناسی استان خوزستان.........................................................................................................192-2-4) خاکهای استان خوزستان..................................................................................................................212-2-5) اقلیم استان خوزستان.......................................................................................................................222-2-5-1) عوامل اصلی محلی مؤثر بر اقلیم استان خوزستان......................................................................222-2-5-2) عوامل فرعی محلی موثر بر اقلیم استان خوزستان......................................................................242-2-5-3) عناصر اصلی آب و هوای استان خوزستان.................................................................................262-2-6) آب های استان خوزستان.................................................................................................................282-2-6-1) رودها..........................................................................................................................................282-2-6-2) آب های زیر زمینی.....................................................................................................................282-2-6-3) تالاب ها.....................................................................................................................................292-2-7) پوشش گیاهی استان خوزستان........................................................................................................292-2-7-1) جنگل ها.....................................................................................................................................302-2-7-2) مراتع...........................................................................................................................................302-2-7-3) بیشه زارها...................................................................................................................................312-3) ویژگی های جغرافیایی شهرستان اهواز................................................................................................312-3-1) موقعیت و وسعت شهرستان اهواز...................................................................................................312-3-2) ناهمواری های شهرستان اهواز........................................................................................................322-3-3) زمین شناسی شهرستان اهواز...........................................................................................................322-3-4) اقلیم شهرستان اهواز........................................................................................................................342-3-4-1) وضعیت دمای شهرستان اهواز....................................................................................................352-3-4-2) وضعیت بارش شهرستان اهواز...................................................................................................362-3-4-3) بادهای شهرستان اهواز................................................................................................................372-3-5) رودخانه های شهرستان اهواز..........................................................................................................392-3-5-1) رودخانه ی کارون.......................................................................................................................392-3-5-2) رودخانه ی کرخه.......................................................................................................................392-3-6) پوشش گیاهی شهرستان اهواز.........................................................................................................402-4) خورشید...............................................................................................................................................402-4-1) ساختمان و ویژگی های خورشید....................................................................................................402-4-1-1) شید سپهر....................................................................................................................................412-4-1-2) فام سپهر.....................................................................................................................................412-4-1-3) رنگین سپهر................................................................................................................................422-4-1-4) تاج..............................................................................................................................................422-4-2) انرژی خورشیدی.............................................................................................................................422-4-3) عوامل موثر در تابش خورشیدی.....................................................................................................


2-4-3-1) مقدار انرژی گسیل شده از خورشید...........................................................................................46


462-4-3-2) فاصله خورشید تا زمین..............................................................................................................462-4-3-3) ارتفاع خورشید...........................................................................................................................472-4-3-4) مدت تابش خورشید...................................................................................................................472-4-4) عوامل کاهنده ی میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید................................................................482-4-4-1) عوامل نجومی.............................................................................................................................482-4-4-2) عوامل هندسی.............................................................................................................................482-4-4-3) عوامل فیزیکی.............................................................................................................................482-4-4-4) عوامل جغرافیایی........................................................................................................................482-4-4-5) عوامل هواشناسی........................................................................................................................492-5) اصطلاحات تخصصی برای محاسبه انرژی خورشیدی........................................................................492-5-1) ثابت خورشیدی..............................................................................................................................492-5-2) زاویه ی میل خورشیدی..................................................................................................................502-5-3) زوایه ی ساعتی...............................................................................................................................502-5-4) زاویه ی تابش (سمت الرأس) خورشیدی.......................................................................................51
                  فصل سوم : مواد و روش ها3-1) مقدمه...................................................................................................................................................533-2) مواد......................................................................................................................................................533-2-1) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز.................................................................................................553-3) روش ها...............................................................................................................................................553-3-1) میانگیری داده های خام...................................................................................................................553-3-2) تابش کل خورشیدی بر بالای جوّ...................................................................................................563-3-3) مدل های محاسبه ی انرژی خورشیدی...........................................................................................563-3-3-1) مدل پیج......................................................................................................................................563-3-3-2) مدل تجربی ردی........................................................................................................................703-3-3-3) مدل صباغ ، سایگ و ال سالم.....................................................................................................723-3-3-4) مدل رایت ولد............................................................................................................................733-3-3-5) مدل گلور و مک کلاخ...............................................................................................................733-3-3-6) مدل گلدبرگ و کلاین................................................................................................................743-3-3-7) مدل یعقوبی – جعفرپور.............................................................................................................753-4) روزهای کلاین.....................................................................................................................................763-5) ضریب صافی آسمان............................................................................................................................76
                  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل4-1) مقدمه...................................................................................................................................................794-2) نتایج تابش کل روزانه و متوسط ماهانه................................................................................................794-2-1) مدل پیج..........................................................................................................................................794-2-2) مدل تجربی ردی.............................................................................................................................924-2-3) مدل صباغ و دیگران........................................................................................................................924-2-4) مدل رایت ولد.................................................................................................................................924-2-5) مدل گلور و مک کلاخ....................................................................................................................924-2-6) مدل گلدبرگ و کلاین.....................................................................................................................934-2-7) مدل یعقوبی – جعفرپور..................................................................................................................934-3) تحلیل نتایج مدل ها.............................................................................................................................934-4) میزان ساعات آفتابی.............................................................................................................................964-5) بررسی نتایج ضریب صافی آسمان.......................................................................................................964-6) بررسی نتایج روزهای کلاین................................................................................................................974-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها................................................................................................................994-7-1) فرضیه ی اول..................................................................................................................................1004-7-2) فرضیه ی دوم..................................................................................................................................100
                  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها5-1) مقدمه...................................................................................................................................................1045-2) میزان تابش کل روزانه.........................................................................................................................1045-3) میزان متوسط ماهانه تابش کل روزانه...................................................................................................1055-4) میزان ضریب صافی آسمان..................................................................................................................1055-5) میزان ساعات آفتابی.............................................................................................................................1055-6) مدل مناسب با اقلیم اهواز....................................................................................................................1065-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها................................................................................................................1065-8) سایر نتایج............................................................................................................................................1075-9) محدودیت های تحقیق.........................................................................................................................1075-10) پیشنهادها...........................................................................................................................................108فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................................


چکیده ی انگلیسی....................................................................................................................................112


117
خرید        سوال از فروشنده

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


http://fisheroamerobbup.snack.ws
چهارشنبه 21 تیر 1396 06:14 ق.ظ
That is very fascinating, You're an excessively skilled blogger.
I've joined your feed and stay up for searching for more of your great post.
Additionally, I've shared your web site in my social networks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر